FORTSATT STARKT STÖD FÖR KAMERABEVAKNING

Under december 2019 genomförde KANTAR-SIFO en opinionsundersökning på temat allmänhetens syn på användningen av kamerabevakning i samhället. Undersökningen gjordes på uppdrag av säkerhetsforskargruppen LUSAX på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Det övergripande resultatet visar på ett fortsatt starkt stöd hos allmänheten för kamerabevakning på allmän plats.

9 av 10 är positiva till kamerabevakning på allmän plats

På frågan ”Vad tycker du om bevakningskameror på allmän plats?” ställde sig 88%, ca 9 av 10, av allmänheten positiva till användandet av kameror på allmän plats.

Starkt stöd också för kamerabevakning i integritetskänsliga områden

I de tidigare undersökningarna från 2017 och 2018 ställdes frågor som rörde närvaron av kamerabevakning på gator och torg och i det egna bostadsområdet. I årets undersökning gavs allmänheten även möjlighet att bedöma användandet av kamerabevakning i förhållande till sitt behov av personlig integritet vid gränspassager mellan länder, större sammankomster som festivaler och idrottsevenemang, grönområden och parker samt vårdinrättningar, t.ex. akutmottagningar. Gemensamt för alla uppräknade platser är att det finns ett starkt stöd för kamerabevakning – även när deltagarna i undersökningen redan i frågeställningen uppmanas väga närvaron av kamerabevakning mot deras behov av personliga integritet

Låg kännedom om var man ska vända sig för att framföra klagomål om användningen av kamerabevakning och den personliga integriteten

I studien tillfrågades även allmänheten om deras kännedom kring vem de vänder sig till om de önskar framföra klagomål på kamerabevakning och integritet. En sådan fråga ger en fingervisning om hur väl samhället nått ut i sin  upplysningsdialog med allmänheten. Deltagarna ställdes inför frågan ”Vem vänder du dig till om du vill framföra klagomål rörande integritet och kamerabevakning?” men inga svarsalternativ räknades upp. 39% svarade vet ej, 35 % Polisen, 8% kommunen, 8% annan, 6% Datainspektionen och 4% Länsstyrelsen.

Fler nyheter