LARMCENTRALSSEKTIONEN – ETT BEVIS FÖR ATT SAMARBETE STÄRKER BRANSCHEN

SäkerhetsBranschens larmcentralssektion leds av Christina Svennberg från NOKAS Larmcentraler och Tom Vetterlein från Stanley Security.

Berätta om larmcentralssektionen

– SäkerhetsBranschens Larmcentralssektion samlar i princip hela den svenska larmcentralsbranschens aktörer med undantag av några få vilket gör den till en mycket mandatrik sektion där alla kommer till tals och kan påverka utvecklingen och de gemensamma projekten, berättar Tom Vetterlein.

Christina Svennberg fyller i:
– Sektionen talar verkligen för den riktiga branschen vad gäller larmcentraler och varit aktiv sedan SLF- och Swelarmtiden sedan i början på 90-talet. Själv har jag varit aktiv inom branschorganisationen sedan mitten av 90-talet och var den första kvinnan som blev ledamot i Swelarms styrelse och snart därefter utökades sektionen med ordförande Tom Vetterlein.

Sektionen träffas 3–4 gånger per år och försöker förlägga mötena även till Göteborg och Linköping från tid till annan för att balansera reseåtagandet för samtliga medlemmar. Sektionen har även skapat specialprojekt med specifik representation från medlemsföretagen.

Tom och Christina, ni kommer från Stanley Security respektive NOKAS Larmcentraler men arbetar ändå tillsammans i larmcentralssektionen, berätta om vad styrkan är att jobba tillsammans?

Larmcentralssektionen arbetar med en kontinuerlig genomlysning och utveckling av gällande standarder som reglerar verksamhetsområdet för sektionen. Det handlar om att hela tiden se till så att standarder hänger med i teknikutvecklingen och inte sätter hinder för nya lösningar som gagnar kunder och medlemsföretag, men samtidigt säkerställer att rätt säkerhets- och kvalitetskrav sätts för att ge kunder en trygghet i att kunna lita på det som medlemsföretagen levererar.

En annan viktig fråga är att öka marknaden för medlemsföretagen genom att säkerställa konkurrensneutralitet, vilket tidigare handlat om att skärpa tonen mot kommunal verksamhet som tangerar och t o m har klivit in på den privata marknaden men även under senare tid även polisanmält två företag som i vår mening olovligen driver larmcentral utan certifiering och/eller auktorisation.

– Vi ser det som en självklarhet att vara få vara med och påverka. Tillsammans är vi starka, vilket ger oss en större handlingskraft i till exempel vårt arbete med standardiseringsfrågor i Europa eller med olika myndighetsfrågor som berör oss alla, säger Christina.

Sektionen förvaltar ett gemensamt kommunikationsprotokoll som används för att larmcentralerna enkelt och standardiserat skall kunna kommunicera digitalt med varandra. Detta skall öka effektiviteten hos larmcentralerna med snabbare kommunikation men även öka kvaliteten i de meddelanden vi skickar varandra där man tar bort risken för felhörning och missförstånd till stor del.

Nyligen träffade en delegation från SäkerhetsBranschen Rikspolischefen. Hur fungerar samarbetet mellan larmcentralssektionen och polisen idag och hur ser ni att den skulle kunna utvecklas?

SäkerhetsBranschen har de senaste året ökat dialogen med den nya Polismyndigheten för att hitta sätt hur larmcentraler kan erbjuda Polismyndigheten bättre stöd samt även tydliggöra förväntningarna på varandra. Vi ser positivt på vad detta kan leda till för konkreta åtgärder i en snar framtid.

– Ett exempel på detta är att vi skapat dokument som tydliggör hantering av personlarm och överfallslarm som har gått på remiss hos ansvariga hos de regionala ledningscentralerna hos Polismyndigheten. Vi har även erbjudit myndigheten att bli en aktör i det gemensamma kommunikationsprotokollet och bjudit in till diskussioner kring hur bildöverföring skall kunna ske till Polismyndighetens regionala ledningscentraler, fortsätter Tom.

Teknikutvecklingen går snabbt framåt, om ni fick använda spåkulan hur ser ni då att modern teknik som big data och AI kommer kunna användas i larmcentraler i framtiden? Finns det redan några exempel idag?

Christina som är i slutfasen med att färdigställa NOKAS Larmcentrals nya moderna larmcentral svarar:

– Modern teknik tror vi alltid har präglat just larmcentraler när man tittar på SäkerhetsBranschen. Vi ser också att just svenska larmcentraler har legat i framkant av den tekniska utvecklingen och tagit till sig av dess framsteg när vi jämför med utländska larmcentraler i stort.

Tom fyller i:
– Vad man lägger för innebörd i Big Data, AI och Machine Learning varierar men vi tror absolut att vi kommer att se mer automatik och bättre prognostisering av scenarion. Det kommer variera från medlemsföretag till medlemsföretag hur mycket data man kommer ha tillgång till och som man kan grunda mer avancerade analyser på så klart. Ett större kundåtagande och större systemkommunikation kommer att göra att man kan komma längre.

Slutsatsen blir att mer automation där ingen komplexitet och utökad service efterfrågas gör att mer tid kan läggas på mer avancerade och konsultativa tjänster.

More from our blog