NY MEDLEMSFÖRMÅN – PROFESSIONELL RÅDGIVNING VID KAMERABEVAKNING

Edit 2019-02-26 Medlemsförmånen är inte längre tillgänglig. 

NY MEDLEMSFÖRMÅNSäkerhetsbranschen har sedan tidigare tagit fram en vägledning på området för att ge sina medlemmar en översiktlig bild av de nya reglerna. Några har efterfrågat om denna skulle kunna göras mer utförlig.

Med hänsyn till de kvalificerade bedömningar som ska göras i varje enskilt fall är det riskabelt att ta fram någon exakt mall, utöver den vägledning som redan finns, som kan användas generellt.

Tidigare gjordes den kvalificerade slutgiltiga bedömningen av Datainspektions jurister. När tillståndsplikten nu tagits bort faller istället ansvaret för att göra en kvalificerad och korrekt bedömning på den som bedriver kamerabevakningen.

Säkerhetsbranschen har därför tecknat ett förmånligt avtal med Zenniums som tidigare hjälpt ett flertal hotell och restauranger med den analys och dokumentation som behövs i enlighet med KBL och GDPR. Våra medlemmar och deras kunder erbjuds en paketlösning för ett fast pris rabatterat pris.

 • Konsultation på plats (Stockholm) eller per telefon/video med den som kamerabevakar och/eller leverantör angående bl a:-Syftet med kamerabevakningen
 • Förekomst/risk för brott och andra säkerhetsrisker
 • Placering av befintliga/planerade kameror
 • Inspelning, lagring, lagringstid
 • Fysiska, tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder
 • Integritetsrisker och integritetshänsyn
 • Skyltning och information.
 • Juridisk analys och upprättande av intresseavvägning.
 • Informationstext till hemsida.
 • Informationstext till anställda.
 • Rådgivning angående utformning av skyltning.

Logga in på medlemssidorna eller ta kontakt med kansliet på info@sakerhetsbranschen.se för att ta del av erbjudandet!

ALLMÄNT OM KAMERABEVAKNING

Från den 1 augusti i år gäller nya regler för kamerabevakning, där den största nyheten är att privata aktörer inte längre behöver tillstånd. Däremot måste den som kamerabevakar uppfylla vissa krav enligt både den nya lagen om kamerabevakning och EU:s dataskyddsförordning, GDPR.

Bland annat ska det göras en avvägning mellan det egna intresset av kamerabevakning och enskildas intresse av skydd för den personliga integriteten (artikel 6.1 f) dataskyddsförordningen). Intresseavvägningen ska utgå från förutsättningarna i det enskilda fallet, som t ex behovet av kamerabevakning, kamerornas placering och funktion, integritetsrisker och skyddsåtgärder.

Det är därför viktigt att dokumentera att man gjort en intresseavvägning och vad man kommit fram till. Dessutom ska viss information göras tillgänglig för den som blir föremål för kamerabevakning. Och när det gäller kamerabevakning på arbetsplatser kan det bli aktuellt med MBL-förhandling.

More from our blog