REMISS FÖR KAMERABEVAKNING I KOLLEKTIVTRAFIKEN

Justitiedepartementet har remitterat slutbetänkandet till ny lag för kamerabevakning i kollektivtrafiken till SäkerhetsBranschen.

I betänkandet Kamerabevakning i kollektivtrafiken – ett enklare förfarande föreslår regeringens utredare Johan Sjöö att tillståndsplikten för kamerabevakning i kollektivtrafiken och på flygplatser tas bort. Detta ligger i linje med utredarens tidigare delredovisning där motsvarande tillståndsplikt föreslås tas bort för vissa myndigheter i brottsbekämpande syfte.

Inkom med dina synpunkter

Medlemsföretagen bereds nu möjlighet att inkomma sina synpunkter som sedan sammanställs till ett gemensamt svar för hela branschen. Skicka era synpunkter, i bearbetningsbart format, till info@sakerhetsbranschen.se senast den 12 maj 2019. Det slutgiltiga remissvaret kommer att skickas in till departementet den 7 juni 2019.

More from our blog