TVÅ NYA SPÄNNANDE PROJEKT

En av de många fördelarna med att tillhöra en branschförening är möjligheten att få stöd med tolkningen och tillämpningen av olika regelverk och lagar. Tillämpningen av den nya kamerabevakningslagen och GDPR är två sådana frågor som SäkerhetsBranschen nu kommer att driva för att underlätta medlemsföretagens vardag och därigenom öka medlemsnyttan.

Projekt 1: Vägledning för nya kamerabevakningslagen

Svensk kameraövervakning utgörs av en lag, en lagrådsremiss och en lagutredning. I dagsläget gäller kameraövervakningslagen som ersättas av kamerabevakningslagen som föreslås träda i kraft i augusti 2018. Därutöver pågår även en ny kamerautredning som ska redovisa sitt uppdrag i augusti 2018, utredningen heter ”möjligheterna till kameraövervakning ska förenklas”.

I syfte att räta ut frågetecknen kring vad som gäller påbörjar nu SäkerhetsBranschen framtagandet av en vägledning innehållandes en sammanfattning av rättsläget och olika scenarier som ni som medlemsföretag kan råka ut för.

Vill du vara delaktighet i framtagandet av SäkerhetsBranschens vägledning eller har förslag på scenarier för kamerabevakning så hör av dig till info@sakerhetsbranschen.se

Fakta – reglering av kameraövervakning
Nu gällande kameraövervakningslag stipulerar att tillståndsplikt gäller som huvudregel, dock finns undantag för tex butiker som endast har anmälningsplikt. 

I den nya kamerabevakningslagen slopas såväl tillstånds- som anmälningsplikt för privata aktörer. För myndigheter kvarstår dock tillståndsplikten. Under sommaren 2017 kritiserade Polismyndigheten i sitt remissvar att tillståndsplikten kvarstod för myndigheten och anförde att det saknas vägande skäl till att ha en särskilt kamerabevakningslag mot bakgrund av införandet av den nya av dataskyddsreformen (GDPR) och att kamerabevakningsutredningens förslag inte gav polisen de möjligheterna som behövs för att polisen ska kunna utföra sitt myndighetsuppdrag på ett adekvat sätt.

Vidare menade Polismyndigheten att myndigheten borde få förtroende att självmant tillämpa gällande regler om integritetsskydd och proportionalitetsavvägningar inför en kameraövervakning, precis som vid andra personuppgiftsbehandlingar.

Den 14 december 2017 valde Regeringen, mitt under pågående beredning av den nya kamerabevakningslagen, att tillsätta en ny kamerautredning med direktivet att föreslå en slopad tillståndsplikt för myndigheternas kameraövervakning i brottsbekämpande syfte.


Projekt 2: Uppförandekod GDPR

Alla som i sin verksamhet behandlar personuppgifter ska fr.o.m. 25 maj 2018 följa bestämmelserna i den nya dataskyddsförordningen. Tillämpningen och tolkningen av den nya förordningen har skapat en viss osäkerhet kring tillämpningen varvid SäkerhetsBranschen i samverkan med Datainspektionen nu tar fram en branschspecifik uppförandekod för medlemsföretagen.

En uppförandekod är riktlinjer som särskilt beskriver hur medlemsföretag i en branschförening ska behandla personuppgifter i enlighet med förordningen. Uppförandekoden kommer förutom riktlinjer även att innehålla bestämmelser om hur efterlevnaden av uppförandekoden ska säkerställas.

Skapar förutsägbarhet och trygghet
Uppförandekoden specificerar tillämpningen av förordningen och underlättar på så sätt för framförallt för små och medelstora medlemsföretag att följa förordningen. Det kommer inte att vara obligatoriskt att ansluta sig till uppförandekoden men det är ett bra sätt att visa att man följer förordningens regler såsom de har specificerats för just säkerhetsbranschen.

Om man anslutit sig till uppförandekoden men bryter mot de riktlinjer som ges där kan man bli avstängd eller utesluten från koden. Uppförandekoden kommer att godkännas och registreras av Datainspektionen.

Vill du vara delaktighet i framtagandet av SäkerhetsBranschens uppförandekod så hör av dig till info@sakerhetsbranschen.se

Fakta – vad är en uppförandekod
En uppförandekod kan innehålla riktlinjer som närmare specificerar dataskyddsförordningens bestämmer, till exempel när det gäller:
• En korrekt och öppen personuppgiftsbehandling
• Den personuppgiftsansvariges berättigade intressen i olika sammanhang
• Insamling av personuppgifter
• Pseudonymisering av personuppgifter
• Information till allmänheten och till de registrerade
• Utövande av registrerades rättigheter
• Information till barn och skydd av uppgifter om barn samt hur samtycke från vårdnadshavare inhämtas i sådana fall
• Tekniska och organisatoriska åtgärder (bland annat inbyggt dataskydd) för att se till att behandlingen sker i enlighet med förordningen och att en lämplig säkerhetsnivå säkerställs
• Anmälan av personuppgiftsincidenter och information till registrerade om sådana incidenter
• Överföring av personuppgifter till länder utanför EU samt
• Särskilda tvistlösningsförfaranden mellan personuppgiftsansvariga och registrerade

More from our blog