Etiskt Råd

Etiskt Råd

SäkerhetsBranschens etiska råd

SäkerhetsBranschen har ett etiskt råd som har till uppgift att pröva om säkerhetsföretag agerat i enhetlighet med föreningens etiska regler. Etiska rådet kan också uttala sig i kommersiella tvister som svårligen kan lösas av enskilda säkerhetsföretag.

Etiska rådet består av en ordförande jämte två styrelseledamöter och VD. VD är sammankallande och föredragande men har ej rösträtt. Beslut i etiska rådet fattas med enkel majoritet. Om ledamot i etiska rådet är jävig i en fråga ersätts denna med annan ledamot.

Tvistigheter mellan medlemsföretag som ej kan lösas av parterna ska efter skriftlig anmälan tas upp av det etiska rådet. Ett medlemsföretag är skyldigt att inom förelagd tid inkomma med yttrande och svaromål som begärs av SäkerhetsBranschens etiska råd. De uppgifter som företrädare för ett säkerhetsföretag lämnar ska vara sanningsenliga.

Medlemsföretag är skyldiga att följa etiska rådets beslut.

Länk till SäkerhetsBranschens uppförandekod och etiska regler.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Hör av dig