Skip to main content

SäkerhetsBranschens historia

I över 50 år har vi arbetat för ett tryggare och säkrare samhälle. Utforska vår resa från föreningens grundande till dagens framgångsrika röst för säkerhet och trygghet i Sverige.

Historien börjar på 70-talet

Historien om SäkerhetsBranschen börjar den 24 februari 1972 då, som det står i protokollet från mötet, “Herrarna Jörgensen, Teglöf, Holst och Forsberg träffades på Stallmästargården i Stockholm.” Syftet med mötet var att starta en branschförening för brandlarmföretag, en idé som länge hade funnits men som aldrig hade förverkligats. Det fanns flera gemensamma intressen på området som en branschförening skulle kunna ta vara på och samordna.

Mötet på Stallmästargården resulterade i att idén blev till verklighet i och med att föreningen Swelarm bildades, den förening som i sin tur skulle bli till dagens SäkerhetsBranschen.

Larmområdets branschföreningar

Två år senare startar branschföreningen LIF, Larminstallatörernas förening, genom att ett 10-tal företag samlas och beslutar om att starta upp en förening. Även här finns gemensamma intressen som kan tas tillvara av en förening. Två av föreningens viktigaste frågor blir att jobba för en hög standard på material och att alla installationer ska vara fackmässigt utförda. LGF, larmgrossisternas förening, som bildats i början på 1980-talet går efter några år upp i LIF som då byter namn till Larmbranschen i förening.

Utöver LIF och Swelarm startades ytterligare en förening, SLF, Svenska Larmleverantörers Förening. SLF var en reaktion på att endast större larmföretag som var certifierade enligt det dåvarande FSAB (Försäkringsbolagens Service AB), var välkomna in i föreningen LIF, och man ville därför skapa en plattform där de mindre företagen kunde stötta varandra och driva sina frågor med en gemensam röst.

SLF bestod av små aktörer och det fanns inga stora ekonomiska tillgångar. Föreningen var dock kreativ och hade många idéer om hur de skulle kunna konkurrera med de större företagen. Bland annat införde de vad de kallade ”Garantifonden” som innebar att om en medlem gick i konkurs eller på något sätt inte kunde utföra sina åtaganden till kunderna gick en annan firma från föreningen in och åtog sig uppdraget, finansierat av garantifonden.

Vid årsskiftet 1999/2000 slogs SLF ihop med Swelarm.

Paraplyorganisationen Swesec bildas

År 1982 bildas Swesec, Svenska Säkerhetsföretag, som paraplyorganisation för Swelarm, LIF, Bevakningsföretagens Riksförbund, Föreningen för Förvaring, Lås och Beslag samt Sveriges Låssmedsmästares Riksförbund. Swesecs huvuduppgift var att driva gemensamma frågeställningar. Ett kansli startades och under en stor del av 2000-talet delades detta med de olika delbranschföreningarna.

Brand och säkerhet slås ihop

Många av de företag som under den här tiden är med i LIF och Swelarm arbetar inom flera segment; både inom brand och säkerhet. En sammanslagning mellan de båda skulle därför dels sammanfoga sektionerna på ett naturligt sätt, och dels ge de båda organisationerna en starkare röst. Sammanslagningen sker 1997, och Swelarm har då två sektioner: brand och säkerhet. Man är inte längre enbart en organisation för brandlarm, utan för säkerhet i ett större perspektiv. Föreningens främsta uppgift är fortfarande densamma: att erbjuda marknaden bra produkter från seriösa leverantörer.

Föreningen blir störst på marknaden

Under åren tillkommer även sektionerna Produkt och Larmcentral, och fler företag är välkomnade in i föreningen. 1999 slås Swelarm ihop med organisationen SLF, Svenska Larmleverantörers förening, och blir då den största föreningen inom säkerhetsbranschen. Historiken med de tidigare branschorganisationerna är en av styrkorna hos föreningen; det finns en enorm kunskap och erfarenhet samlad under ett och samma tak.

Föreningen SäkerhetsBranschen tar form

Under 2011 påbörjar Swelarm och Sweguard, Svenska bevakningsföretag, ett projekt med att bilda en ny organisation för att fokusera på gemensamma frågeställningar, och man väljer då att lämna paraplyorganisationen Swesec. Arbetet intensifieras under våren 2012 och ett år senare, i april 2013, bildas den nya föreningen SäkerhetsBranschen, som då samlade medlemsföretag med en omsättning på 22 miljarder vilket motsvarade 80 procent av säkerhetsindustrin.

I april 2018 genomfördes ett sammangående mellan Swesec och SäkerhetsBranschen. SäkerhetsBranschens övergripande uppgift är sedan starten att arbeta för god kvalitet, hög kunskap och att medlemmarna i föreningen agerar ansvarsfullt. Föreningen bedriver ett aktivt arbete för fler och bättre affärer för medlemsföretagen och deras kunder.