Sektioner & medlemsföretag

Sektioner

Sektioner

SäkerhetsBranschens nio sektioner består av grupper mellan åtta och tjugo personer i vardera. Respektive sektion leds av en chef och vice chef, har ett särskilt ansvarsområde, och arbetar och driver utifrån det de frågor som är viktiga för branschen och dess kunder. Cheferna ingår i SäkerhetsBranschens ledningsgrupp som ansvarar för den operativa ledningen av SäkerhetsBranschen.

Brandskyddssektionen

Sektion Brandskydd arbetar för ökad brandsäkerhet och minskade skadekostnader för företag och allmänhet. Detta görs genom att:

 • Verka för användning av godkända brandlarmsystem som ger tidig upptäckt och säkra larm
 • Påverka myndigheter och försäkringsbolag, så att de ställer tydliga krav med avseende på person- och egendomsskydd
 • Ge slutanvändare, konsulter och utvalda intressegrupper korrekt information
 • Representera branschen i kontakter med nationella och internationella myndigheter och organisationer, bland annat för standardisering och certifiering.

Sektionen arbetar även aktivt för att få fram ett bättre regelverk och tydligare krav när det gäller brandsäkerhet i lägenheter.

Sektionsledning

Ulf Allvar, PRE Chef
Peter Widström, Schneider Electric Vice chef

Kamerabevakning

Kamerabevakningssektionen är idag representerade av tillverkare, distributörer, systemintegratörer, installatörer och konsulter. Inom sektionen finns en gedigen kunskap och kompetens inom kamerabevakningInom sektionen bedrivs flera olika arbeten parallellt.

Fokusområdena är:

 • Uppkoppling av kamerasystem mot larmcentral
 • Cybersäkerhet (kamera, nätverk och VMS-system)
 • Bevakningskameror samt mobila kameror (kvalitetsbegrepp och standarder)
 • Videohanteringssystem, videoanalys, AI samt integration
 • Kamerabevakningslagen, GDPR, uppförandekoden och NIC-direktivet
 • Arbete med SSF kring nya revideringar av certifieringarna inom kameraområdet
 • Beställarkompetens och upphandlingsstöd

Sektionsledning

Martin Sirvell, ISG Nordic Chef
Robert Björkner, Bosch Vice chef

Larmcentralssektionen

Sektion Larmcentral samlar näst intill samtliga av branschens säkerhetsföretag som bedriver larmcentralsverksamhet med några få undantag av mindre omfattning. Det gör sektionen till ett representativt beslutsform i frågor som berör larmcentraler och samarbeten mot övriga kontaktytor, som till exempel polis och andra aktörer inom SäkerhetsBranschen.

Målet för sektionen är att skapa enhetlighet och säkerställa kvalitet i larmcentralserbjudandet till medlemmarnas kunder. I det arbetet ingår allt från att granska och utveckla de certifieringar som reglerar larmcentralsverksamheten till att ta fram egna styrdokument för branschpraxis. Slutprodukten ska alltid vara en ökad medlems- och kundnytta i form av vunna effektiviseringar samt ökat antal samarbeten.

Sektionen strävar hela tiden efter ett fördjupa och förenkla samarbetet med aktörer som finns med i larmcentralsgruppens vardag för att skapa större förståelse för förväntningar och förutsättningar. Sektionen bjuder kontinuerligt in företrädare för Polismyndigheten men även från andra organisationer i samhället där gemensam nytta och utveckling ligger till grund för diskussionerna.

Fokusområdena är:

 • Standardiseringsarbete
 • Digital utalarmering – AMS protokollet
 • Samarbete med Polismyndigheten

Sektionsledning

Tom Vetterlein, Stanley Security Chef
Cristina Svennberg, Avarn Vice chef

Hemlarmssektionen

Hemlarmssektionen är idag representerad av distributörer och installatörer. Inom sektionen finns gedigen kunskap och kompetens inom hemlarm. Inom sektionen bedrivs flera olika arbeten parallellt.

Fokusområdena är:

 • RUT/ROT-avdrag vid installation av hemlarm
 • Norm och certifieringsfrågor
 • Auktorisation av medlemsföretag
 • Opinionsbildning för branschområdet
 • Branschområdesspecifika överenskommelser kring tex kvalitet, transparens, standardiserade presentationer av erbjudandet, etikfrågor, utbildning etc.
 • Branschstatistik

Sektionsledning

Jerker Krabbe, Sector Alarm Ordförande
Jens Sjödin, LF Larmcentral Vice Chef

Kvalificerade säkerhetstjänster

Sektionen är idag representerad av företag som arbetar med säkerhetsrådgivning främst till företag och myndigheter, men även till privatpersoner. Tjänsterna är kopplade till risk- och sårbarhetsanalyser, utredningar, bakgrundskontroller, cybersäkerhet, personsäkerhet och resesäkerhet.

Inom sektionen bedrivs bland annat arbete för krav på auktorisering och gemensam branschstandard för medlemsföretagen.

Sektionsledning

Sirpa Franzén, Vesper Group chef
Johan Åkerlund, 2Secure Vice chef

Produktsektionen

Produktsektionen består av produkttillverkare och importörer av larm och accessprodukter och arbetar för att de produkter vi tillhandahåller på marknaden ska uppfylla alla gängse normer och regelverk. Produktgruppen är verksam med att påverka kravställare och normutgivare för att kontinuerligt tillgodose marknadens högt ställda krav på godkända produkter.

Fokusområdena är regler och standarder för våra produktområden samt branschstatistik.

Sektionsledning

Lars Ericson, Bravida Chef
Holger Müller, Vanderbilt Industries Vice chef

Sektionen för säkerhetsinstallation

Sektionen för Säkerhetsteknik är idag representerade av stora och små installationsföretag. Inom sektionen finns en gedigen kunskap och kompetens om installation av Inbrottslarm, Överfallslarm, Brandlarm, Passagesysten, Kamerabevakning. Inom sektionen bedrivs flera olika arbetsområden.

Fokusområdena är:

 • Certifieringsfrågor
 • Standarder och Regelverk
 • Reklamationsärende och etikfrågor
 • Lagar , GDPR, uppförandekoden
 • Kompetens och kvalité
 • Branschstatistik
 • Utbildning
 • Hjälpmedel till installationsföretagen

Sektionsledning

Lars Ihd, LH-alarm Chef

Bevakningssektionen

Bevakningssektionen representeras av flera av Säkerhetsföretagens medlemsföretag vilka arbetar med fysisk bevakning tex. väktare, ordningsvakter, skyddsvakter och butikskontrollanter.

Exempel på frågor som sektionen arbetar med:

 • Opinionsbildning kring lagförändringar kopplat till upphandlingslagstiftningen
 • Kompetensförsörjning
 • Remissfrågor från myndigheter
 • Auktorisation av medlemsföretag

Sektionsledning

Pelle Johansson, CSG Chef
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Hör av dig