0
MEDLEMSFÖRETAG
0
MDKR
I TOTAL OMSÄTTNING
0
TUSEN
MEDARBETARE IDAG

NYHETER

EVENTS

OM OSS

SäkerhetsBranschen är en förening för säkerhetsföretag med 505 medlemsföretag som tillsammans omsätter 57 miljarder kronor per år och har 33.000 medarbetare. Föreningen samlar aktörer inom säkerhet för att synliggöra och skapa opinion för säkerhetsfrågor för ett tryggare och säkrare Sverige.

SäkerhetsBranschen arbetar för fler och bättre affärer för våra medlemmar och deras kunder och bidrar till ett säkrare samhälle genom att medlemmarna har rätt kompetens, agerar ansvarsfullt och levererar med hög kvalitet.

SäkerhetsBranschen tar ställning och verkar för jämställdhet och mångfald, såväl inom den egna organisationen som för branschen i stort. Som ett led i det arbetet är vi stolta sponsorer till Qnet, en förening för kvinnor i ledande befattningar inom säkerhet.

SäkerhetsBranschen arbetar för att stärka branschens personal- och kompetensförsörjning, och har därför ingått ett samarbete genom en avsiktsförklaring med Försvarsmakten. Du kan läsa mer om samarbetet här, och om hur ditt företag kan använda dig av det för att hitta kompetent personal.


Föreningens styrelse

Föreningens styrelse ansvarar för de strategiska målen och det långsiktiga arbetet.

Kettil Stenberg

Kettil Stenberg

Ordförande

Nordenchef för Stanley Security och VD Stanley Security Sverige AB

Koncernchef Niscayah Group AB

Styrelseordförande för Turva-alan yrittäjät RY (Branschorganisationen för tekniska säkerhetstjänster i Finland)

Viceordförande för Suomen Vartiomiesliikkeitten liitto (Branschorganisationen för väktartjänster i Finland)

Medlem i Delegationen för Säkerhetsbranschen (ledd av Polistyrelsen i Finland)

Ekonomiemagister och Ekonom från Svenska Handelshögskolan i Helsingfors

Kettil valdes in i styrelsen 2015.

Ulrika Selendy

Ulrika Selendy

Vice Ordförande

VD för Copiax

Jeanette Lesslie

Jeanette Lesslie

Ledamot

VD för 2Secure

Mångårig och gedigen erfarenhet av säkerhet och säkerhetsbranschen.

Ordinarie ledamot i Näringslivets Säkerhetsdelegation inom Svenskt Näringsliv.

Anlitad som föreläsare vid utbildningar i säkerhet med fokus på säkerhetsplanering och riskanalys, starkt ledarskap och hur man skapar en positiv säkerhetskultur med högt engagemang och säkerhetstänk inom sin organisation.

Jeanette har tidigare varit säkerhetschef för Grand Hôtel och valdes in i styrelsen 2018.

Uno Lundberg

Uno Lundberg

Ledamot

VD för Falck Emergency

Jerker Krabbe

Ledamot

VD för Sector Alarm

Johan Färm

Johan Färm

Ledamot

Johan Färm är VD för Addici Security AB.

Johan, som har en MBA från Edinburgh Business School, har tidigare bl.a. varit vd för ett ledande konsultföretag inom risk- och krishantering och valdes in i styrelsen 2017.

Kristina Tullberg

Kristina Tullberg

Ledamot

Kristina Tullberg är Marketing Manager på Axis Communications AB

Sven Klockare

Sven Klockare

Ledamot

Det finns ingen övrig information om denna person.

P.O Swedérus

P.O Swedérus

Ledamot

Ordförande i Svebra, Svenska Brandsäkerhetsföretag, sedan 2008.
VD för Hald & Tesch Brand AB sedan 1999.
Styrelseledamot i Hefab sedan 1988.
Invaldes i SäkerhetsBranschens styrelse 2018

Lars Ihd

Lars Ihd

Ledamot

Lars Ihd har funnits i säkerhetsbranschen sedan 1979 då han startade företaget LH Electronic Alarm, ett företag som han driver än idag. Lars började engagera sig i branschföreningen 2001, blev sektionsordförande 2005 och valdes in i styrelsen 2017.

Mikael Lindström

Mikael Lindström

Ledamot

Glasbranschföreningen

Håkan Dosé

Håkan Dosé

Ledamot

SLR

Ida Texell

Ida Texell

Ledamot

Kommundirektör Upplands Bro Kommun

Joakim Söderström

Joakim Söderström

VD & Kanslichef

E-post joakim.soderstrom@sakerhetsbranschen.se

Växel 08-721 40 50

Katarina Bangata 65

116 42 Stockholm

Bolagets styrelse

Styrelsen ansvarar för riktlinjer och det löpande arbetet.

Kettil Stenberg

Kettil Stenberg

Ordförande

Nordenchef för Stanley Security och VD Stanley Security Sverige AB

Koncernchef Niscayah Group AB

Styrelseordförande för Turva-alan yrittäjät RY (Branschorganisationen för tekniska säkerhetstjänster i Finland)

Viceordförande för Suomen Vartiomiesliikkeitten liitto (Branschorganisationen för väktartjänster i Finland)

Medlem i Delegationen för Säkerhetsbranschen (ledd av Polistyrelsen i Finland)

Ekonomiemagister och Ekonom från Svenska Handelshögskolan i Helsingfors

Kettil valdes in i styrelsen 2015.

Ulrika Selendy

Ulrika Selendy

Vice Ordförande

VD för Copiax

SäkerhetsBranschen har ett etiskt råd som har till uppgift att pröva om medlemsföretag agerat enligt god sed. Etiska rådet prövar bl.a. kommersiella tvister som svårligen kan lösas av enskilda medlemsföretag.

Etiska rådet består av en ordförande jämte två styrelseledamöter och VD. VD är sammankallande och föredragande men har ej rösträtt. Beslut i etiska rådet fattas med enkel majoritet. Om ledamot i etiska rådet är jävig i en fråga ersätts denna med annan ledamot.

Medlemsföretag är skyldiga att följa etiska rådets beslut.

Länk till SäkerhetsBranschens uppförandekod och etiska riktlinjer.

Sektioner

SäkerhetsBranschens nio sektioner består av grupper mellan åtta och tjugo personer i vardera. Respektive sektion leds av en chef och vice chef, har ett särskilt ansvarsområde, och arbetar och driver utifrån det de frågor som är viktiga för branschen och dess kunder. Cheferna ingår i SäkerhetsBranschens ledningsgrupp som ansvarar för den operativa ledningen av SäkerhetsBranschen.

Brandskyddssektionen

Sektion Brandskydd arbetar för ökad brandsäkerhet och minskade skadekostnader för företag och allmänhet. Detta görs genom att:

 • Verka för användning av godkända brandlarmsystem som ger tidig upptäckt och säkra larm
 • Påverka myndigheter och försäkringsbolag, så att de ställer tydliga krav med avseende på person- och egendomsskydd
 • Ge slutanvändare, konsulter och utvalda intressegrupper korrekt information
 • Representera branschen i kontakter med nationella och internationella myndigheter och organisationer, bland annat för standardisering och certifiering.

Sektionen arbetar även aktivt för att få fram ett bättre regelverk och tydligare krav när det gäller brandsäkerhet i lägenheter.

Sektionsledning

Ulf Allvar, PRE Chef

Peter Widström, Schneider Electric Vice chef

 

 

 

 

 

 


Kamerabevakning

Kamerabevakningssektionen är idag representerade av tillverkare, distributörer, systemintegratörer, installatörer och konsulter. Inom sektionen finns en gedigen kunskap och kompetens inom kamerabevakningInom sektionen bedrivs flera olika arbeten parallellt. Fokusområdena är:

 • Uppkoppling av kamerasystem mot larmcentral
 • Cybersäkerhet (kamera, nätverk och VMS-system)
 • Bevakningskameror samt mobila kameror (kvalitetsbegrepp och standarder)
 • Videohanteringssystem, videoanalys, AI samt integration
 • Kamerabevakningslagen, GDPR, uppförandekoden och NIC-direktivet
 • Arbete med SSF kring nya revideringar av certifieringarna inom kameraområdet
 • Beställarkompetens och upphandlingsstöd

Sektionsledning

Ordförande

Martin Sirvell, ISG Nordic Chef

 

 

 

 

 

 

 

Robert Björkner, Bosch Vice chef

 

 

 

 


Larmcentralssektionen

Sektion Larmcentral samlar näst intill samtliga av branschens säkerhetsföretag som bedriver larmcentralsverksamhet med några få undantag av mindre omfattning. Det gör sektionen till ett representativt beslutsform i frågor som berör larmcentraler och samarbeten mot övriga kontaktytor, som till exempel polis och andra aktörer inom SäkerhetsBranschen.

Målet för sektionen är att skapa enhetlighet och säkerställa kvalitet i larmcentralserbjudandet till medlemmarnas kunder. I det arbetet ingår allt från att granska och utveckla de certifieringar som reglerar larmcentralsverksamheten till att ta fram egna styrdokument för branschpraxis. Slutprodukten ska alltid vara en ökad medlems- och kundnytta i form av vunna effektiviseringar samt ökat antal samarbeten.

Sektionen strävar hela tiden efter ett fördjupa och förenkla samarbetet med aktörer som finns med i larmcentralsgruppens vardag för att skapa större förståelse för förväntningar och förutsättningar. Sektionen bjuder kontinuerligt in företrädare för Polismyndigheten men även från andra organisationer i samhället där gemensam nytta och utveckling ligger till grund för diskussionerna. Fokusområdena är:

 • Standardiseringsarbete
 • Digital utalarmering – AMS protokollet
 • Samarbete med Polismyndigheten

Sektionsledning

Tom Vetterlein, Stanley Security Chef

 

 

 

 

 

 

 

Cristina Svennberg, Avarn Vice chef

 

 

 

 


Hemlarmssektionen

 

Hemlarmssektionen är idag representerad av distributörer och installatörer. Inom sektionen finns gedigen kunskap och kompetens inom hemlarm. Inom sektionen bedrivs flera olika arbeten parallellt. Fokusområdena är:

 • RUT/ROT-avdrag vid installation av hemlarm
 • Norm och certifieringsfrågor
 • Auktorisation av medlemsföretag
 • Opinionsbildning för branschområdet
 • Branschområdesspecifika överenskommelser kring tex kvalitet, transparens, standardiserade presentationer av erbjudandet, etikfrågor, utbildning etc.
 • Branschstatistik

 

Sektionsledning

Jerker Krabbe, Sector Alarm Chef


Jens Sjödin, LF Larmcentral Vice Chef

 

 

 

Kvalificerade säkerhetstjänster

Sektionen är idag representerad av företag som arbetar med säkerhetsrådgivning främst till företag och myndigheter, men även till privatpersoner. Tjänsterna är kopplade till risk- och sårbarhetsanalyser, utredningar, bakgrundskontroller, cybersäkerhet, personsäkerhet och resesäkerhet.

Inom sektionen bedrivs bland annat arbete för krav på auktorisering och gemensam branschstandard för medlemsföretagen.

Sektionsledning

Sirpa Franzén, Vesper Group chef

 

 

 

 

 

 

 

Johan Åkerlund, 2Secure Vice chef

 

 

 


Produktsektionen

Produktsektionen består av produkttillverkare och importörer av larm och accessprodukter och arbetar för att de produkter vi tillhandahåller på marknaden ska uppfylla alla gängse normer och regelverk. Produktgruppen är verksam med att påverka kravställare och normutgivare för att kontinuerligt tillgodose marknadens högt ställda krav på godkända produkter.

Fokusområdena är regler och standarder för våra produktområden samt branschstatistik.

Sektionsledning

Lars Ericson, Bravida Chef

 

 

 

 

 

 

 

Holger Müller, Vanderbilt Industries Vice chef

 


Sektionen för säkerhetsinstallation

Sektionen för Säkerhetsteknik är idag representerade av stora och små installationsföretag. Inom sektionen finns en gedigen kunskap och kompetens om installation av Inbrottslarm, Överfallslarm, Brandlarm, Passagesysten, KamerabevakningInom sektionen bedrivs flera olika arbetsområden.Fokusområdena är:

 • Certifieringsfrågor
 • Standarder och Regelverk
 • Reklamationsärende och etikfrågor
 • Lagar , GDPR, uppförandekoden
 • Kompetens och kvalité
 • Branschstatistik
 • Utbildning
 • Hjälpmedel till installationsföretagen

Sektionsledning

Lars Ihd, LH-alarm Chef

 

 

 


Bevakningssektionen

Bevakningssektionen representeras av flera av Säkerhetsföretagens medlemsföretag vilka arbetar med fysisk bevakning tex. väktare, ordningsvakter, skyddsvakter och butikskontrollanter.

Exempel på frågor som sektionen arbetar med:

 • Opinionsbildning kring lagförändringar kopplat till upphandlingslagstiftningen
 • Kompetensförsörjning
 • Remissfrågor från myndigheter
 • Auktorisation av medlemsföretag

Sektionsledning

Pelle Johansson, CSG
Chef

Det finns idag fyra delbranschföreningar anslutna till Säkerhetsbranschen

 

 

 

 

 

Svenska brandsäkerhetsföretag (SVEBRA)

Genom att informera, utbilda, certifiera och skapa riktlinjer arbetar Svebra ständigt mot målet att göra Sverige brandsäkrare.

 

 

 

 

Säkerhet inom Elektronik och Mekanik (SEM-group)

SEM Group är den naturliga mötesplatsen för tillverkare av fysisk och elektronisk säkerhet. SEM Group påverkar standarder, driver utbildning och tar fram verktyg som underlättar företagande.

 

 

 

 

 

 

 

Sveriges Lås- och Säkerhetsleverantörers Riksförbund (SLR)

Sveriges Lås och Säkerhetsleverantörers Riksförbund (SLR) är en rikstäckande organisation för låsmästare från Trelleborg till Kiruna. SLR består av 155 medlemsföretag med 50 filialer, totalt alltså 200 lås- och säkerhetsföretag spridda över hela landet.

 

 

 

Glasbranschföreningens Fasadgrupp (GBF)

Glasbranschföreningen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för drygt 570 glasmästerier, bilglasmästerier, konstinramningsföretag och glas- och metallentreprenörer i Sverige. Föreningens främsta uppgift är att förse medlemsföretagen med de rätta kunskaperna och redskapen för att kunna bedriva en så bra verksamhet som möjligt.

MEDARBETARE

Sofia Blomqvist

Sofia Blomqvist

Marknads- och kommunikationsansvarig

E-post sofia.blomqvist@sakerhetsbranschen.se

Telefon 0722-02 08 33

Katarina Bangata 65

116 42 Stockholm

Erik Fahlander

Erik Fahlander

Ekonomiansvarig

E-post erik.fahlander@sakerhetsbranschen.se

Telefon 070-420 27 60

Katarina Bangata 65

116 42 Stockholm

 

Helena Ljungqvist

Helena Ljungqvist

Projekt- och eventansvarig

E-post helena.ljungqvist@sakerhetsbranschen.se

Katarina Bangata 65

116 42 Stockholm

Helene Meyer

Administratör kansli

E-post helene.meyer@sakerhetsbranschen.se

Mobil 0705-181040

Katarina Bangata 65

116 42 Stockholm

 

Jonatan Lindeberg

Jonatan Lindeberg

Utbildningsadministratör

E-post jonatan.lindeberg@sakerhetsbranschen.se

Telefon 0736-56 74 15

Katarina Bangata 65

116 42 Stockholm

Linda Östlund

Ansvarig för kompetensförsörjning och kompetensutveckling
Johny Ekvall

Johny Ekvall

IT-ansvarig
Joakim Söderström

Joakim Söderström

VD & Kanslichef

E-post joakim.soderstrom@sakerhetsbranschen.se

Växel 08-721 40 50

Katarina Bangata 65

116 42 Stockholm

Historien börjar på 70-talet

Historien om SäkerhetsBranschen börjar den 24 februari 1972 då, som det står i protokollet från mötet, “Herrarna Jörgensen, Teglöf, Holst och Forsberg träffades på Stallmästargården i Stockholm.” Syftet med mötet var att starta en branschförening för brandlarmföretag, en idé som länge hade funnits men som aldrig hade förverkligats. Det fanns flera gemensamma intressen på området som en branschförening skulle kunna ta vara på och samordna.

Mötet på Stallmästargården resulterade i att idén blev till verklighet i och med att föreningen Swelarm bildades , den förening som i sin tur skulle bli till dagens SäkerhetsBranschen.

Larmområdet får sin branschförening

Två år senare startar branschföreningen LIF, Larminstallatörernas förening, genom att ett 10-tal företag samlas och beslutar om att starta upp en förening. Även här finns gemensamma intressen som kan tas tillvara av en förening. Två av föreningens viktigaste frågor blir att jobba för en hög standard på material och att alla installationer ska vara fackmässigt utförda. LGF, larmgrossisternas förening, som bildats i början på 1980-talet går efter några år upp i LIF som då byter namn till Larmbranschen i förening.

Paraplyorganisationen Swesec bildas

1982 bildas Swesec, Svenska Säkerhetsföretag, som paraplyorganisation för Swelarm, LIF, Bevakningsföretagens Riksförbund, Föreningen för Förvaring, Lås och Beslag samt Sveriges Låssmedsmästares Riksförbund. Swesecs huvuduppgift var att driva gemensamma frågeställningar. Ett kansli startades och under en stor del av 2000-talet delades detta med de olika delbranschföreningarna.

Brand och säkerhet slås ihop

Många av de företag som under den här tiden är med i LIF och Swelarm arbetar inom flera segment; både inom brand och säkerhet. En sammanslagning mellan de båda skulle därför dels sammanfoga sektionerna på ett naturligt sätt, och dels ge de båda organisationerna en starkare röst. Sammanslagningen sker 1997, och Swelarm har då två sektioner: brand och säkerhet. Man är inte längre enbart en organisation för brandlarm, utan för säkerhet i ett större perspektiv. Föreningens främsta uppgift är fortfarande densamma: att erbjuda marknaden bra produkter från seriösa leverantörer.

Föreningen blir störst på marknaden

Under åren tillkommer även sektionerna Produkt och Larmcentral, och fler företag är välkomnade in i föreningen. 1999 slås Swelarm ihop med organisationen SLF, Svenska Larmleverantörers förening, och blir då den största föreningen inom säkerhetsbranschen. Historiken med de tidigare branschorganisationerna är en av styrkorna hos föreningen; det finns en enorm kunskap och erfarenhet samlad under ett och samma tak.

Föreningen SäkerhetsBranschen tar form

Under 2011 påbörjar Swelarm och Sweguard, Svenska bevakningsföretag, ett projekt med att bilda en ny organisation för att fokusera på gemensamma frågeställningar, och man väljer då att lämna paraplyorganisationen Swesec. Arbetet intensifieras under våren 2012, och ett år senare, i april 2013, bildas den nya föreningen SäkerhetsBranschen, som idag samlar medlemsföretag med en omsättning på 22 miljarder, vilket motsvarar 80 procent av säkerhetsindustrin.

SäkerhetsBranschens övergripande uppgift idag är att arbeta för god kvalitet, hög kunskap och att medlemmarna i föreningen agerar ansvarsfullt. Föreningen bedriver ett aktivt arbete för fler och bättre affärer för medlemsföretagen och deras kunder.

Cirkeln sluts

I april 2018 genomfördes ett sammangående mellan Swesec och SäkerhetsBranschen.

VÅRA

FOKUS-

OMRÅDEN

Samhällspåverkan-via-politiker-myndigheter-och-media
Samhällspåverkan via politiker, myndigheter och media
Samverkan-kring-kompetens-försörjning-FoU- utbildning
Samverkan kring kompetens-försörjning, FoU och utbildning
Regelverk-som-lagstiftning-standarder-och-normer
Regelverk som lagstiftning, standarder och normer
Statistik-och-trender
Statistik och trender
kvalitet-etik-och-miljo
Kvalitet, etik och miljö

BLI MEDLEM

null

Ökar dina affärsmöjligheter

Bygger nätverk med andra medlemsföretag och samarbetspartners vid våra event och utbildningar. Upphandlare som letar efter seriösa företag vänder sig ofta till SäkerhetsBranschen och hittar dem i vårt medlemsregister.
null

Påverka branschens utveckling

Medlemmar som är aktiva tex genom att medverka i sektionernas arbete är med och påverkar hur normer och branschen i stort utvecklas. Genom ditt medlemskap kan du även påverka vilka frågor branschen driver och opinionsbildar kring.
null

Löpande information

Nyhetsbrev om vad som händer i branschen, med ny lagstiftning och nya normer som påverkar medlemsföretagen.
null

Förmånliga avtal

Genom ditt medlemskap får då förmånliga rabatter för bl.a. drivmedel, hotellövernattningar och konferenser, hyrbilstjänster, billeasing, bygga hemsida och olika programvaror kopplade till säkerhet.
null

Unik branschstatistik

SäkerhetsBranschen sammanställer statistiken för branschen så du får en bild av din marknadspenetration och den totala storleken på segmentet.
null

Stärker det egna varumärket

Att vara medlem hos SäkerhetsBranschen hjälper till att stärka det egna varumärket som en seriös aktör i branschen. Du kan använda SäkerhetsBranschen logotype. Att vara medlem och använda varumärket visar att du klarar det höga krav som ställs och tar ansvar för branschens utveckling.

MEDLEMMAR

Som kund har du rätt att känna dig trygg med att välja en leverantör som är medlem i SäkerhetsBranschen. Här nedan finns en lista över anslutna medlemmar i SäkerhetsBranschen. Medlemskap innebär särskilda krav på etik, kvalitet, kunskap och ansvarsfullt agerande.

Kategori

Delbranschområde

NAMN ADRESS POSTNR ORT TELEFON
AB Nacka Lås och Larm Box 687 131 22 Nacka 08-7183350
AB Västerås Larm & Säkerhet Sjöhagsvägen 8 721 32 Västerås 021-801 260
Addici Security AB Knarrarnäsgatan 7 164 99 Kista 010-559 50 00
AddSecure Telefonvägen 30 126 26 Hägersten 020-23 20 00
ADI Global Distribution Box 42041 126 12 Stockholm 010-130 24 00
Alarmic Telesystem i Floda Box 106 443 22 Lerum 030-22 31 10
Alert Alarm AB Råsundavägen 4 169 67 Solna 010-14 55 100
Alltor Data & Larmteknik Apoteksgatan 6 264 33 Klippan 0435-48 11 00
Avarn Security AB Warfvinges väg 39 112 51 Stockholm 010-222 20 00
Axel Group AB Tobaksspinnargatan 3 117 36 Stockholm 010-6023030
Axis Communications AB Emdalavägen 14 223 69 Lund 046-2721800
Axlås Solidlås AB Box 30217 104 25 Stockholm 468132900
Baxec AB Bogårdsvägen 45A 128 62 Sköndal 08-71 54 505
Bevakningsgruppen Sverige AB Box 122 221 00 Lund 040-43 64 70
Bevakningsskydd i Hässleholm AB Box 207 281 22 Hässleholm 045180050
BIAB Lås & Larm AB Sadelmakarvägen 9 146 33 Tullinge 08-578 98 000
Bravida Prenad AB Box 9094 200 39 Malmö 040-14 50 00
Bravida Sverige AB Mikrofonvägen 28 126 81 Stockholm 08-695 20 00
Systemhouse Solutions AB Mikrofonvägen 28 126 81 STOCKHOLM 010 303 99 70
Bysmeden Lås AB Elektravägen 22 126 14 Stockholm 08-681 78 00
Categori Data AB Box 2001 174 02 Sundbyberg 08-649 09 00
Caverion Sverige AB Box 1138 171 22 Solna 08-705 32 00
Commuter Security Group AB Sjöviksbacken 24 100 74 Stockholm 08-410 14 700
Confidence AB Esplanaden 3B 172 67 Sundbyberg 08-620 82 00
Consilium Building Safety AB Södra Långebergsgatan 34 421 32 Västra Frölunda 031-285940
CSL Dualcom AB Box 16285 103 25 Stockholm +46709883815
Cubsec Bevakning AB Långedragsvägen 48 426 71 Västra Frölunda 031-761 90 00
Dafo Security Vindkraftsvägen 8 135 70 Stockholm 08-506 405 00
Dalarnas Säkerhets System AB Kraftgatan 8 776 33 Hedemora 0225-45 100
Defencia Bevakning AB Box 94 830 14 Åre 010-510 5000
Defendor AB c/o Mats Ringström Olsson, Kungshöjdsgatan 11B/1502 411 20 Göteborg 031-471200
Dualtech IT AB Gruvgatan 8 421 30 Västra Frölunda 031-7756380
EGAB Bevakning AB Knådavägen 74 828 94 Edsbyn 0271-23330
Eitech Electro AB Elementvägen 10 702 27 Örebro 019-45 74 00
Elajo El & Energiteknik AB Box 904 572 29 Oskarshamn 0491767650
Eurosafe Security Solutions AB Gasverksvägen 5 611 35 Nyköping 0155-460 600
Exista Säkerhet AB Banvaktsvägen 12 171 48 Solna 08-739 29 00
Extronic Elektronik AB Fräsarvägen 8 142 50 Skogås 08-7712600
Falköpings Larm & Övervakning AB Järnvägsgatan 40 521 33 Falköping 051580235
FC Larmautomatik AB Uddnäsvägen 6 176 76 Järfälla 08-583 53 563
Finlarm AB Box 312 192 30 Sollentuna 0707-97 74 02
Genetec Europe 75008 Paris Frankrike 0733-82 22 95
Delbranschförening: Glas- och Metallföretagen Skeppsbron 40, postbox 16286 103 25 Stockholm 08-4539070
GPP Perimeter Protection AB Hamnvägen 8 183 57 Täby
Great Security Sverige AB Vagnvägen 16 C 432 32 Varberg 010-33 33 200
GroupTalk Sweden AB Bangårdsgatan 13 753 20 Uppsala 0770-82 00 55
Gunnebo Nordic AB Box 9065 400 92 Göteborg 010-2095100
Hikvision 0723-17 30 50
Honeywell Life Safety AS Arenavägen 27 121 77 Johanneshov 08-775 55 00
Industrikomponenter AB Österögatan 2 164 40 Kista 08-514 84 400
Infralogic AB Skogsbacken 3 172 41 Sundbyberg 08-4452290
Interguard AB Mekanikervägen 6 564 35 Bankeryd 036-37 10 65
Ip Advance Sweden AB Hästholmsvägen 28 131 30 Nacka 08-558 03 730
Irisity AB Lindholmspiren 7C 417 53 Göteborg 0771-41 11 00
KAMIC Installation AB Box 278 651 07 Karlstad 054570120
Ketab AB Råssa 17 517 92 Bollebygd 033285588
KeyLink AB Box 79 592 22 Vadstena 08-556 67 770
Kinds Vakt AB Box 33 512 21 Svenljunga 032540601
Klemo Bevakning AB Box 1415 701 14 Örebro 019-18 81 08
KRONAN Säkerhet AB Box 33 131 06 Nacka 08-505 68 770
Landströms Larmcenter AB Hantverksvägen 4B 151 65 Södertälje 08-550 60 000
Larm & Signalteknik i Öst Nifsåsvägen 15 831 52 Östersund 063137880
Larmspecialisten på Näset AB Höjdrodergatan 23 212 39 Malmö 040-21 10 30
Larmteamet i Malmö AB Box 86 239 21 Skanör 040-30 60 70
Larmteknik i Mariestad AB Hantverkaregatan 13 542 31 Mariestad 0501393090
Levins Elektriska AB Bäckhagsvägen 1 281 33 Hässleholm 010472000
LH Electronic Alarm AB Flygfältsgatan 3 128 30 Skarpnäck 08-605 20 00
Lookc AB Södra Furunäsvägen 3 673 32 CHARLOTTENBERG 08-410 19 170
Lykil Säkerhet AB Mått Johanssons Väg 7 633 46 Eskilstuna 016-170150
Mölndals Tele AB Argongatan 2C 431 53 Mölndal 0709-73 87 22
Nobeli Business Support AB Dammbrovägen 1 691 80 Karlskoga 058682500
Nocab Säkerhet AB Kosterögatan 5 211 24 Malmö 040-60 10 100
Nokas Security AB Box 30177 104 25 Stockholm 08-619 50 50
Nordic Alarm AB Englundavägen 11 171 41 Solna 08-27 27 27
Nordic InSupport Nätverksvideo AB Vallgatan 5B 170 67 Solna 08-459 00 00
Nordisk Larm & Teleteknik AB Västberga Allé 36 A 126 30 Hägersten 08-449 26 80
Norrlarm AB Spantgatan 5 973 46 Luleå 0920-25 75 25
Observera Vbs Forsåvägen 15 441 95 Alingsås 0705-63 63 05
Paradox Security AB Ekholmsvägen 36, 2 Tr 127 48 Skärholmen 08-556 46 550
Passéra AB Granitvägen 7 550 03 Jönköping 036-16 38 90
Peelit AB Rosenlundsgatan 3 411 20 Göteborg 031-44 81 00
Plan B Bevakning AB Backa Bergögata 4a 422 46 Hisings backa 0702-33 19 16
PRE Risk &Crisis Management Pepparvägen 27 123 46 Farsta 08 -777 07 60
Rapid Säkerhet AB Box 2046 174 02 Sundbyberg 08-564 20 200
RCO Security AB Box 705 176 27 Järfälla 08-546 56 000
SAC Nordic AB Prästtorpsvägen 16 341 51 Lagan 08-564 72 790
Safe Solutions SmartDNA AB Box 15225 167 15 Bromma
Schneider Electric Sverige Box 1009 611 29 Nyköping 0155-26 54 00
Schrack Seconet AB Västberga Allé 60 126 30 Hägersten 08-680 18 60
Sector Alarm AB Box 274 401 24 Göteborg 0771-80 95 30
Securiton AG Alpenstrasse 20 CH-3052 Zollikofen Schweiz +4131 910 1525
Security Advisers Sweden AB BOX 19564 10432 Stockholm 08-99 98 87
Security Assistance Syd AB Flygplansgatan 1-3 212 39 Malmö 040-689 24 50
Delbranschförening: SEM Group Box 130 22 103 01 Stockholm
Seriline AB Bellmannsgatan 30 11847 Stockholm 0702-82 32 34
Siemens AB Evenemangsgatan 21 169 04 Solna 08-728 10 00
Skånsk Larmtjänst AB Kärngatan 1 273 97 Tomelilla 040-555 460
Delbranschförening: SLR Granviksliden 2 435 35 Mölnlycke 08-721 40 55
SOS Alarm Sverige AB Box 19546 104 32 Stockholm 08-407 30 00
Spindelfin AB Östgötagatan 4 641 36 Katrineholm 0150-147 90
SSK Säkerhetsakademien AB Arrheniusplan 12 756 51 Uppsala 018-100511
Staketlarm Sverige AB Bergaliden 11 252 23 Helsingborg 010-510 44 00
Stanley Security Sverige AB Box 12545 102 29 Stockholm 010-4587000
Star Alarm AB Pålvägen 29 141 91 Huddinge 08-722 80 40
Svagströmsbyrån i Örebro AB Radiatorvägen 7 702 27 ÖREBRO 019269000
Delbranschförening: SVEBRA Bokviksvägen 1 93137 Skellefteå 08-303 112
Svensk Evenemangssäkerhet AB Box 5076 121 16 Johanneshov 08-6008150
Svenska Alarm Gruppen AB Box 21049 200 21 MALMÖ 0770-112 060
Svenska Trygghetslösningar Murmansgatan 124 A 121 25 Malmö 040-150768
Säkra Larm i Sverige AB Box 115 431 22 Mölndal 010-33 33 293
Team Security Cypressvägen 10A 213 63 Malmö 040-286630
Tele & Säkerhetstjänst i Box 21 532 21 Skara 0511-125 00
Telenta AB Omvägen 2 H 412 75 Göteborg 031-3351240
Teleste Sweden AB Ellipsvägen 5 14175 Kungens Kurva 08-7102190
Teletec Connect AB Ostmästargränd 8 120 40 Årsta 08-6021600
Telos Telemontage AB Skjutbanevägen 6 703 69 Örebro 054186100
Tyco Building Services Pr Box 145 360 30 LAMMHULT 0472269980
Tärna Kraft Gärdslätts kvarn 2 590 16 BOXHOLM 0761012230
UTC Fire & Security Sveri Norgegatan 2 164 32 KISTA 08-544 433 50
Vadsbolarm & Säkerhetstjä Box 180 542 22 MARIESTAD 0501-177 08
Vanderbilt International AB Box 1275 171 24 SOLNA 08-629 03 00
Vindico Technology AB Bergfotsgatan 3A 431 35 Mölndal 031 - 706 3600
Zenita AB Box 90104 120 21 STOCKHOLM 086020000
Älvsborgs Larmcentral AB Box 1107 462 28 Vänersborg 020-207900
Milestone Systems Sweden AB Wallingatan 34 111 24 Stockholm +45 88 300 300
Avigilon
HIGH Security Stockholm AB 08-684 596 00
2Secure Sverige AB Box 34037 100 26 Stockholm 08-656 50 00
iZafe AB Grev Turegatan 11A 171 41 Solna 08 21 11 21
Scutus Protection AB Box 3057 103 61 Stockholm 0709-62 70 70
ACS Nordic Söderby Gårds Väg 11A 147 60 Uttran 08-400 176 60
Mobotix AG Kaiserstrasse 677 22 Langmeil +46709744025
Vesper Group AB Arenavägen 45 121 77 Johanneshov 08-400 25 400
Sfty AB Lilleakerveien 8 1324 Lysaker Norge +47 40 00 73 89
Robert Bosch AB Isafjordsgatan 15 164 40 Kista 08-750 15 00
Serstech AB Sölvesgatan 43 223 70 Lund 0739-606067
Eyesec Larmteknik AB Svandammsvägen 6 126 32 Hägersten 08-556 700 30
Sweco Systems AB Gjörwellsgatan 22 10026 Stockholm 08-695 60 00
Strativ IT BD LTD 01911221679
Cibeka AB Rådjursstigen 10 17076 SOLNA 0703995102
Konica Minolta Business Solution AB Kronborgsgränd 19 164 46 Stockholm
Professionell Säkerhet i Skåne AB Hävertgatan 29 25442 Helsingborg 010-5500100
VizualSec Sweden AB Pastor Normansväg 13431 Gustavsberg 0708932300
SIQURE Scandinavia AB Arenavägen 41, Globen 113 41 Stockholm 08-409 591 90
Projsec AB Swedenborgsgatan 20 A 118 27 Stockholm 08-545 899 80
Nexus Group ( neXus ID Solutions AB ) Telefonvägen 26 126 26 Hägersten +46 8 685 45 60
Svenska Säkerhetsskyddsbyrån AB Docentbacken 7 114 18 Stockholm 070-2425600
Elektrobyrån Hjo AB Industrigatan 37 544 50 Hjo 050312530
Elektroskandia Sverige AB Norrvikenleden 97 19183 Sollentuna 08-923500
Corepart AB Gårdsfogdevägen 18A 168 67 Bromma 08-50906700
Scandinavian Risk Solutions AB Box 244 10124 Stockholm 08-4409070
Garda Alarm AB Fräsaregatan 1 302 62 Halmstad 0771-101070
Areff Systems AB Metallgatan 1 37221 Ronneby 0455616600
Säkerhetsbranschen Katarina Bangata 65 Stockholm 08-721 40 50
Key Code Security AB Lisa Sass Gata 1 42253 Göteborg 031-7586100
Optidev AB Nils Jakobsonsgatan 5 J 50430 Borås +46 31 80 93 80
Wermsec AB Sågverksgatan 53 652 21 Karlstad 054-20 33 455
Säkerhetsvision i Stockholm AB Flintlåsvägen 32 19259 Sollentuna 0704612112
Presto Brandsäkerhet AB VÄRMBOLSVÄGEN 2 64151 Katrineholm 010-4520000
Lås&vattengruppen i Sverige ab Bryggvägen 14 11771 Stockholm 0774446666
Secits Holding AB Markörgatan 2 13644 Handen +46 (0) 8712 42 30
PROTECT A/S Hasselager Centervej 5 DK-8260 Viby J. / Danmark +45 86 72 18 81
Citybevakning i Örebro AB Oskarsvägen 12 70214 Örebro 070-7128853
Q Security AB Brehogsvägen 5 457 32 Tanumshede 010-516 75 00
Falck Räddningstjänst AB Förrådsvägen 2 Lidingö 106 54 Stockholm 08 731 40 70, 0707525688
CoApps AB Torstenssonsgatan 12, 5tr 11456 Stockholm 0840940020
KZ LARM I KRISTIANSTAD AB Kaniksvägen, 15 24592 Staffanstorp 040-181809
Westra Security Group AB Storgatan 21 67131 Arvika 010-1415800
Eitech AB Rönningevägen 4b 82434 Hudiksvall 0650-372 00
SSP AB Ledinge 40 18696 Vallentuna 0733442412
SALTO Systems AB Varuvägen 9a 12530 Älvsjö 0703501570
NAMN ADRESS POSTNR ORT TELEFON

Säkerhetsfakta

Cybersäkerhet med fokus på kamera

En broschyr med syfte att öka kunskapen om cybersäkerhet och informationssäkerhet med fokus på kamera. Broschyren ger konkreta råd hur du ökar säkerheten i din verksamhet och säkrar din kamera- och VMS-lösning, samt vilka krav du bör ställa till din leverantör.


Så regleras kamerabevakning

Videomaterial kan räknas som personuppgifter

Om personer i bildmaterialet går att identifiera räknas bilder och videoinspelningar som personuppgifter. Detta innebär att materialet ska behandlas i enlighet med den europeiska dataskyddsförordningen som började gälla i hela EU i maj 2018. Om du filmar personer varaktigt eller regelbundet måste du även följa kamerabevakningslagen.

Personuppgiftsbehandling kräver ett definierat syfte

Dataskyddsförordningen lägger ansvaret på den som utför personuppgiftsbehandlingen (personuppgiftsansvarige) att bedöma lagligheten utifrån gällande lagstiftning samt att dokumentera och informera. Kort sammanfattat krävs att all behandling av personuppgifter har ett definierat ändamål och stöd i dataskyddsförordningen genom en definierad rättslig grund. Du behöver skydda personuppgifterna så att de inte oavsiktligt sprids eller ändras och begränsa så att inte fler personer än vad som är nödvändigt har tillgång till uppgifterna.

Viss kamerabevakning kräver tillstånd

Om den som bedriver kamerabevakningen är en myndighet eller utför en uppgift av allmänt intresse och bevakar en plats dit allmänheten har tillträde är bevakningen tillståndspliktig. Kommer bevakning att ske på en arbetsplats har arbetsgivaren förhandlingsskyldighet med arbetstagarorganisationen enligt 11-14 §§ MBL (1976:580).

Nya riktlinjer för kamerabevakning sedan januari 2020

Den europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) har i januari 2020 presenterat riktlinjer som förtydligar och ger vägledning om kamerabevakning. Riktlinjerna presenterar bland annat hur de sex principerna i Dataskyddsförordningen (artikel 5) bör tolkas när det gäller kamerabevakning. Exempelvis trycker man på principen om uppgiftsminimering och resonerar att lagring längre än tre dagar kräver en mer omfattande argumentation. Lagringsbehovet måste definieras per kamera, alternativt kameragrupper med samma behov, och ska dokumenteras skriftligt.

Riktlinjerna presenterar även ett konkret exempel på hur informationsplikten i artikel 13 i Dataskyddsförordningen ska tolkas för personuppgiftsbehandling genom kamerabevakning. Detta förtydligande innebär att många behöver se över sin skyltning av kamerabevakade områden, samt säkerställa att informationsskylten placeras väl synlig innan någon går in i det bevakade området (se även Datainspektionens hemsida).

Datainspektionen är tillsynsmyndighet

I Sverige är Datainspektionen tillsynsmyndighet, och på deras hemsida finns mer att läsa, samt även guider och råd. Datainspektionen uppdaterar löpande sin hemsida efter att nya riktlinjer och vägledningar presenteras.

Länklista

Information från Datainspektionen:

https://www.datainspektionen.se/vagledningar/kamerabevakning/

Dataskyddsförordningen:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&rid=1

Kamerabevakningslagen (2018:1200):

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kamerabevakningslag-20181200_sfs-2018-1200

EU-gemensamma riktlinjer om personuppgiftsbehandling genom kamerabevakning av Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB, European Data Protection Board):

https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_201903_video_devices.pdf

 

Texten är framtagen av Säkerhetsbranschens kamerasektion. För att öka samarbetet med Datainspektionen har kamerasektionen och Säkerhetsbranschen dessutom utsett en särskild kontaktperson gentemot myndigheten för dessa frågor, Karin Sundberg.  


Attityder till kamerabevakning

KANTAR SIFO med genomförde under 2017 en undersökning 1 000 på uppdrag av  forskargruppen LUSAX vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet på temat allmänhetens attityd till användandet av bevakningskameror på gator och torg. 90% av allmänheten svarade positivt när de ställdes frågan ”Vad tycker du om övervakningskameror på allmän plats?” uppdelat på 49% som ställde sig mycket positiva och 41% som ställde sig ganska positiva. Vidare ansåg 72% av de tillfrågade att det borde sättas upp fler säkerhetskameror än vad det finns idag, medan 3% uttryckte en önskan om färre bevakningskameror.

Undersökningen berörde även relationen personlig integritet och användandet av säkerhetskameror. På frågan ”Närvaron av säkerhetskameror på offentlig plats (torg och gator) inkräktar på min personliga integritet.” anger 83 % att närvaron av säkerhetskameror på offentlig plats inte inkräktar på deras personliga integritet (andel som instämmer ”mycket dåligt/inte alls” 58% och ”ganska dåligt” 25%).

Utöver den vanligt förekommande fokuseringen på säkerhetskamerornas brottsavskräckande effekt – det som kallas den preventiva effekten – inkluderades även två andra effekter som ofta utelämnas i undersökningssammanhang, nämligen möjligheten att upptäcka pågående brott och att använda  det lagrade materialet till att utreda och klara upp brott.

• 83% av de tillfrågade uppfattar att närvaron av säkerhetskameror hindrar potentiella gärningsmän från att begå brott (28 % instämmer mycket bra och 55% instämmer ganska bra)
• 86% av de tillfrågade uppfattar att säkerhetskameror är ett bra stöd i arbetet att upptäcka pågående brott (45 % instämmer mycket bra och 41% instämmer ganska bra)
• 82% av de tillfrågade uppfattar att materialet från säkerhetskameror kan användas till att utreda och klara upp begångna brott (35% instämmer mycket bra och 47% instämmer ganska
bra)

2018 genomförde KANTAR SIFO på uppdrag av LUSAX en ny undersökning som en uppföljning på den från föregående år kring allmänhetens uppfattning om användandet av bevakningskameror på offentlig plats. Precis som i studien från 2017 berördes även denna gång relationen personlig integritet och användandet av bevakningskameror. På frågan ”Närvaron av bevakningskameror på gator och torg inkräktar på min personliga integritet.” anger 75% att närvaron av bevakningskameror på offentlig plats inte inkräktar på deras personliga integritet (andel som instämmer ”mycket dåligt/inte alls” utgjorde 45% och ”ganska dåligt” utgjorde 30%).


Vad är en larmcentral?

Vad som är en Larmcentral tar sin utgångspunkt i Lag (1974:191) om bevakningsföretag som reglerar vad som gäller för den som yrkesmässigt åtar sig att för annans räkning bevaka fastighet, anläggning, viss verksamhet, offentlig tillställning eller något annat sådant, bevaka enskild person för dennes skydd eller bevaka sedlar, mynt eller annan egendom i samband med transport.

Bevakningsföretag får inte bedriva verksamhet som avses i ovan stycke utan tillstånd (auktorisation). Auktorisationen beviljas endast om en rad kriterier uppfylls och som beslutas av Länsstyrelsen.

Rikspolisstyrelsen har utfärdat föreskrifter och allmänna råd till lag om bevakningsföretag och bevakningspersonal (PMFS 2017:10 – FAP 573-1) som anger att Länsstyrelsens vid beslut om auktorisation skall ange vilket eller vilka slag av verksamhet som företaget får utföra med stöd av auktorisationen, s k differentierad auktorisation.

En av verksamheterna som kan tilldelas differentierad auktorisation för är Larmcentral. Med larmcentral skall enligt dessa föreskrifter och råd förstås verksamhet som innebär att bevakning yrkesmässigt utförs åt annan genom att via teknisk tillsyn ta emot eller förmedla larm. Särskilt krav för auktorisation för sådan larmcentral är att denna även ska vara certifierad som larmcentral enligt Svenska Stöldskyddsföreningens Regler för larmcentraler (SSF 136:5) eller motsvarande norm inom Europeiska Unionen (EU) eller kunna antas uppfylla sådana krav.

Larmcentralerna i Sverige ansvarar idag för en mycket stor del av skyddet av kritisk infrastruktur, näringslivet, myndigheter och kommuner samt privata hem och sitter i en central roll när det gäller att ha en samlad lägesbild och distribution av information och resurser.

Olika funktioner inom bevakning

Väktare

Väktare anställs i huvudsak för att utföra åtgärder som förebygger brott och olyckor. Väktare har rättighet att gripa brottslingar på bar gärning eller flyende fot som begår ett brott som kan ge fängelsestraff. Väktare har dessutom rätt att gripa efterlysta personer. En väktare har även rätt att bära/använda sig av handfängsel och batong. Väktaren uppträder oftast uniformerad, men kan i vissa sammanhang även uppträda civilt. Väktaren kan fungera som en trygghetsskapande åtgärd och kan ibland gå under benämningen Trygghetsväktare. I den rollen går arbetet mycket ut på att arbeta uppsökande och förebyggande. Man har ofta ett friare arbetssätt i nära samverkan med uppdragsgivaren.

Ronderande bevakning
Vid ronderande bevakning rör sig en väktare mellan ett flertal olika platser och områden under arbetstiden och rycker ut vid larm. På sina arbetsplatser kontrollerar väktaren till exempel att anläggningar är säkra, dörrar låsta och stängda, brandfaror undanröjda eller obehöriga personer ej närvarande. Väktaren kan även under sina ronderingar ha andra arbetsuppgifter som exempelvis civil insatsperson, då man kan få uppgifter som att åka på brandlarm eller hjälpa till vid hjärtstopp.

Stationär bevakning
Väktaren svarar bl. a. för att kontrollera in- och utpassering vid entréer till stora kontorshus/anläggningar, receptionisttjänst, övervaka lokaler med hjälp av kamerabevakning och rondering på objekt som exempelvis köpcentrum eller en festival. Väktaren ska genom sin närvaro verka lugnande, och är utbildad för att kunna skydda sig själv och andra, samt för att hantera personolycksfall (ge första hjälpen, utföra HLR etc.). Väktaren kan ha flera andra arbetsuppgifter än rena väktartjänster, exempelvis hantering av passersystem, genomförande av SBA med mera.

Ordningsvakt

Som ordningsvakt har man ett förordnande utfärdat av Polismyndigheten där det framgår att man ska medverka till att upprätthålla allmän ordning. Exempelvis allmänna sammankomster och offentliga tillställningar eller vid säkerhetskontroll i domstolar, där ordningsvakten bland annat har befogenhet att kroppsvisitera besökare.

Som ordningsvakt har man ett flertal polisiära befogenheter och skyldigheter under tjänstgöring. Ordningsvakter har rapporteringsskyldighet till polismyndigheten. Ordningsvakter utövar myndighet vid nyttjande av sina befogenheter och måste alltid ha lagstöd för varje ingripande.

Skyddsvakt

Skyddsvaktens uppgift är att bevaka skyddsobjekt för att förhindra terrorism, spionage och sabotage. Skyddsobjekt är den svenska benämningen på vissa byggnader, anläggningar, områden och andra objekt som enligt skyddslagen (2010:305) har beviljats förstärkt skydd. För att bli skyddsvakt fordras godkännande. Som skyddsvakt är man i grunden väktarutbildad, men har en godkänd skyddsvaktsutbildning och förordnande från länsstyrelsen Skyddsvakten kan t.ex. besluta om kroppsvisitation eller undersökning av fordon, avvisa, avlägsna eller omhänderta en person som bryter mot ett förbud på eller i anslutning till skyddsobjektet eller vägrar att identifiera sig.

Hundförare

Efter en vidareutbildning av väktare eller skyddsvakt till hundförare har väktaren, som med en av polisen godkänd hund, genomfört och godkänts i ett årligt prov, rätt att medföra den godkända hunden i tjänst för sitt eget skydd eller för sök av sprängmedel eller vapen (endast skyddsvakt). I övrigt gäller samma lagskydd som väktarens/skyddsvakten.

Personskyddsväktare

En personskyddsväktare har till uppgift att skydda en hotad person mot angrepp. En personskyddsväktare har även i vissa fall rätt att bära/använda sig av handfängsel, tjänstevapen och batong. Bevakning av enskild person för dennes skydd. Exempel på̊ tjänster som kan ingå är kontroll av det fysiska skyddet, riskmiljön, intrångsmöjligheter och flyktvägar, samt transport av hotade personer. Den som ska utföra personskydd ska förutom de allmänna väktarkraven dessutom enligt RPSFS 2012:18, ha utfört annan bevakning i minst två år, genomfört en personlighetstest som bevisar personens mognad och lämplighet för uppgiften, ha genomgått utbildning i bevakning av enskild person för dennes skydd omfattande 92 lektionstimmar. Personskydd är undantaget de allmänna kraven på bärande av uniform och får därför utföras civilt.

Parkeringsvakt

För att arbeta som parkeringsvakt på ett bevakningsföretag krävs gymnasiekompetens och goda kunskaper i svenska och engelska. Utbildningen av parkeringsvakter anställda inom kommuner är föreskriven av Rikspolisstyrelsen och för att bli anställd krävs att man avlägger ett godkänt prov efter utbildningen. Parkeringsvakter har befogenheter att skriva ut parkeringsanmärkningar/ kontrollavgifter. De arbetar under ett antal rekommendationer hos Svenska Parkeringsföreningen.

Avgränsning

Inom begreppet kvalificerade säkerhetstjänster ryms

 • Personskydd
 • Utredning och bakgrundskontroller
 • Riskanalyser och riskhantering
 • Utbildning
 • Samhällsskydd och beredskap
 • Säkerhetsrådgivning och säkerhetsledning

Faktabanken är under uppbyggnad!

KONTAKTA OSS


Postadress

SäkerhetsBranschen
Katarina Bangata 65
116 42 Stockholm

Besöksadress

Katarina Bangata 65

Telefon

08-721 40 50
Mån – Fre 08.30 – 16.00

Telefax

08 – 721 40 51

E-post

info@sakerhetsbranschen.se

contact_edited (1)