Möt sektionsordförande Tom Vetterlein

SäkerhetsBranschen fyller under 2022 50 år, någonting som bland annat uppmärksammades på SäkerhetsDagen i maj. I 50 år har föreningen arbetat för en sund säkerhetsmarknad och för att medlemmarna ska ha rätt kompetens, agera ansvarsfullt och leverera med hög kvalitet.

En enormt viktig del för att vi ska kunna fortsätta med vårt arbete är våra sektioner. Vi har idag åtta sektioner inom bevakning, brandskydd, hemlarm, kamerabevakning, kvalificerade säkerhetstjänster, larmcentral, produkt och säkerhetsteknik.  Framöver kommer vi att presentera varje sektion och dess ordförande för att ge en bättre inblick i vad de gör och varför de väljer att engagera sig i SäkerhetsBranschen. Först ut är Sektion Larmcentral och dess ordförande Tom Vetterlein.

Tom Vetterlein, ordförande sektion larmcentral

Vad arbetar sektionen med på lång och kort sikt?

Sektionen arbetar på lång sikt med att stärka larmcentralens roll i samhället och att öka marknadsmöjligheterna men deltar även aktivt i arbetet med att ta fram och uppdatera normer och standarder och se till att dessa stämmer överens med marknadens behov. Sektionen använder och kravställer även med det gemensamägda AMS-protokollet, ett kommunikationsprotokoll som förvaltas av SäkerhetsBranschen. AMS-protokollet möjliggör digital kommunikation mellan larmcentraler för t ex utkallning av väktare vilket skapar effektivitet för både slutkunder och larmcentraler samt ökar informationskvaliteten.

Sektionen har ett väldigt bra och nära samarbete med Polismyndigheten i flera olika frågor. I dagsläget samarbetar vi inom tre områden: digital larmkommunikation, effektiv bildhantering och informationsdelning via Rakel.  

På kort sikt så hanterar vi uppkomna frågeställningar som ett medlemsföretag kan ha fått av t ex externa aktörer för att bereda medlemsföretaget stöd och även tillse att vi håller en gemensam hållning i principiellt viktiga frågor som ökar tilltron till vår bransch.

Vilka fördelar ser du med att vara med i SäkerhetsBranschen?

Fördelarna är både att kunna vara med och påverka det som reglerar branschen och driva för att god sed och kvalitet tillhandahålls branschens kunder och att få ett etablerat kontaktnät som gör att man snabbt kan få hjälp, information eller skapa uppmärksamhet kring saker och ting.

SäkerhetsBranschen skapar även ett förtroende hos andra myndigheter som underlättar dialog och samarbete med dem, t ex Polismyndigheten, Konkurrensverket och MSB.

Det finns även en stor fördel att ha ett etablerat samarbete mellan sektionerna inom SäkerhetsBranschen vilket gör att vi kan hantera frågor som berör flera branschdelar så att våra gemensamma kunder upplever en högkvalitativ leverans från branschen.

Varför är det viktigt att engagera sig i sektionsarbetet?

Jag får nästan svara samma sak som på ovan fråga bara det att det blir på ännu mer konkret nivå och inom det expertisområde man arbetar inom. SäkerhetsBranschen skapar ett förtroende som gör det lättare att engagera myndigheter i samarbetet, vilket vi speciellt har med Polismyndigheten som är stående deltagare på våra sektionsmöten.

Jag vill även passa på att framhålla att vi över tid har etablerat en stor respekt för varandra i sektionen och att det finns en hög grad av integritet och tillit mellan medlemmarna. Utöver det har vi även väldigt trevligt tillsammans och den enorma mängd erfarenhet som medlemmarna besitter ger också ett mervärde oavsett ämnesområde.

Vill du göra ett medskick till branschen och/eller medlemmarna?

Underskatta inte möjligheten att praktiskt vara med och direkt påverka t ex standarder eller beslut som påverkar både ditt eget företag, den branschdel som du verkar inom samt hela branschen i sin helhet. I många sektioner diskuteras inte heller bara standarder och certifiering vilket gör det till ett bra forum att få stöd och kunna lyfta frågor som är viktiga för ens eget företag eller branschdel.

Fler nyheter