Skip to main content

Är ni förberedda för en utrymning?

Idag den 6 september uppmärksammas Återsamlingsplatsens dag. Dagen infaller årligen den första onsdagen i september med syftet att belysa vikten av en välfungerande utrymning och återsamlingsplats för att rädda liv vid till exempel bränder, bombhot eller gasläckor.

I var fjärde verksamhet saknar idag medarbetarna en återsamlingsplats vid en utrymning. En snabb utrymning och väl vald utrymningsplats räddar liv, och målet med Återsamlingsplatsens dag är därför att alla företag över hela landet ska ta sig tid att reflektera över vad man ska göra vid en hastig utrymning och se till att man har en fungerande lösning.

Det viktigaste syftet med dagen är att vi ska påminna varandra om vad man ska göra vid en utrymning. Vi har därför tagit fram en checklista som ni som företag kan gå igenom för att se till att ni är förberedda och kan hantera en hastig utrymning.

Ladda ner checklistan >>

Checklista för företaget – är ni förberedda för en utrymning?

1) Bestäm en lämplig återsamlingsplats. Några saker att tänka på är att den inte ska vara i vägen för ankommande räddningsfordon, att alla i personalen ska få plats och att den ska vara snöröjd vintertid.

2) Se till att ni har en förbestämd organisation med utrymningsledare och funktionärer samt fungerande närvarokontroll på återsamlingsplatsen.

3) Kontrollera att alla utrymningsvägar är framkomliga.

4) Kontrollera att det finns tillräckligt med utrymningsarmaturer/efterlysande skyltar och att det finns utrymningsplaner som visar utrymningsvägar, larmknappar, återsamlingsplats och larmnummer.

5) Se till att ha ett fungerande brand- och utrymningslarm för tidig varseblivning

6) Stäm av och säkerställ att all personal vet var deras återsamlingsplats är och vilka alternativa utrymningsvägar de kan använda för att ta sig dit.

7) Informera kontinuerligt hela personalen om verksamhetens brand- och utrymningssäkerhet.

8) Genomför regelbundet utrymningsövningar för att säkerställa funktion samt att personalen har aktuell kunskap om hur utrymning ska ske.

9) Säkerställ att det finns tydlig information till besökare och entreprenörer.

10) Jobba aktivt med ert systematiskt brandskyddsarbete för att säkerställa punkterna ovan.

pexels-matthias-zomer-845265