Skip to main content

Vi reder ut begreppen Cybersecurity och Operational Technology

Cybersecurity och Operational Technology är två viktiga områden som handlar om att skydda våra system och infrastrukturer från dagens hotbild och rena cyberattacker. Det råder idag en viss begreppsförvirring kring Cybersecurity och Operational Technology, och vi har därför bett Daniel Ekroth, CIO på Sparc Group, att förklara de båda begreppen. Nedan kan du läsa om vad de respektive begreppen står för, samt vilka som är de viktigaste åtgärderna för att skydda dig mot angrepp.

”Cybersecurity handlar traditionellt om att skydda våra digitala system, nätverk och data från obehörig åtkomst, skadlig kod och andra hot. Det är avgörande för att säkerställa att våra personuppgifter, företagsinformation och nationella säkerhet inte komprometteras. Genom att implementera robusta säkerhetsåtgärder, såsom brandväggar, antivirusprogram och krypteringsteknik, kan vi minska sårbarheten för cyberattacker och skydda våra digitala resurser. Det är vi i någon mån vana vid idag och i olika utsträckning är det något som utförs.

Operational Technology (OT) å andra sidan handlar om den teknik som används för att övervaka och styra fysiska processer och industriella system, såsom tex kraftverk, vattenreningsverk, övervakningssystem, passersystem och fabriker. OT-system är ofta kopplade till Internet of Things (IoT) och är sårbara för cyberattacker. En attack mot OT-system kan ha allvarliga konsekvenser, inklusive driftstopp, skador på infrastruktur, informationsläckage, intrång och fara för människors säkerhet.

För att säkerställa säkerheten inom OT-området är det viktigt att implementera säkerhetsåtgärder specifikt utformade för dessa system som en del av det löpande informationssäkerhetsarbetet. Det innebär att använda brandväggar och intrusion detection-system för att övervaka nätverkstrafik, isolera OT-nätverk från andra interna nätverk och regelbundet uppdatera och patcha OT-system för att täppa till sårbarheter. Vidare att man hanterar användarnas integration mot OT-miljöerna som en del av det ordinarie informationssäkerhetsarbetet oavsett vilken strategi man valt att arbeta med dagligen.

Det är också viktigt att utbilda personalen inom både cybersecurity och OT för att öka medvetenheten om hoten och förebyggande åtgärder. Genom att ha en holistisk syn på säkerheten och integrera cybersecurity och OT-säkerhet i våra system kan vi minimera riskerna för cyberattacker och skydda våra digitala och fysiska tillgångar på ett effektivt sätt.”

Daniel Ekroth, CIO på Sparc Group