SÅ FORTSÄTTER LARMCENTRALERNA ATT SKAPA TRYGGHET I SAMHÄLLET

Alla vi i säkerhetsbranschen har under denna utmanande period ett särskilt ansvar att upprätthålla våra verksamheter för att kunna fortsätta att skapa trygghet i samhället.

Alla vi i säkerhetsbranschen har under denna utmanande period ett särskilt ansvar att upprätthålla våra verksamheter för att kunna fortsätta att skapa trygghet i samhället. Många av våra medlemsföretag tar sig igenom det här med hjälp av både kreativitet, en hög grad av nytänk samt stor lojalitet mot kunder och det svenska samhället som helhet. Framöver kommer vi att ha en serie där vi visar upp hur våra medlemsföretag tacklar situationen, och hur de med hjälp av olika lösningar fortsätter att leverera nytta och trygghet både till sina kunder och till samhället i stort. Vår förhoppning är att vi kommer kunna lyfta goda exempel och inspirera så att vi tillsammans som bransch kommer ur detta starkare!

I seriens andra del fokuserar vi på verksamheter som driver larmcentraler, och pratar med företagen Rapid Säkerhet, SOS Alarm och Stanley Security.  Om du vill dela din historia, har tankar eller idéer får du gärna höra av dig till kansliet på info@sakerhetsbranschen.se

Scrolla ner eller klicka på respektive företag för att komma till deras text.

Mats Adman, VD Rapid Säkerhet

Rapid Säkerhet levererar larmcentraltjänster, bevakning och ordningshållning för privat och offentlig marknad. Rapid har bedrivit verksamhet i den struktur man nu är i sedan 1999.

Rapid Säkerhet är ett auktoriserat och certifierat säkerhetsföretag. Koncernen omsätter cirka 190 miljoner kronor och har cirka 480 anställda. Larmcentralen har i dag över 26 000 larmuppkopplingar från cirka 16 000 kunder och drygt 1000 bevakningsuppdrag.

Hur ser er vardag ut just nu?

Rapid har högt tryck inom alla verksamhetsområden och vi har under rådande omständigheter klarat oss bra. Rapid har en god personalpool och många medarbetare gör ett fantastiskt arbete. När det gäller sjukfrånvaro så är läget under kontroll även om vi ser högre sjuktal än normalt.

Då Rapid har verksamheter i publika miljöer så har det funnits oro, men vi ser nu att det börjar plana ut. 90 % av våra anställda kan ju inte arbeta hemifrån och vi har ju uppdrag att skapa trygghet och säkerhet för våra kunder och våra kunders kunder.

Hur gör ni för att kunna klara er dagliga verksamhet? Vilka åtgärder har ni vidtagit?

Rapid får dagligen in olika lägesrapporter och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi har haft ett stort informationsflöde till vår personal kring hur man förbygger och minskar risker för att bli smittad. Så hygienfrågan har varit viktig att sprida. Vi har även infört totalt besöksförbud på larmcentralen.

Vi har handlings- och krisberedskapsplaner för olika former av händelser. Vi har en kontinuitetsplan för att kunna ta ansvar för våra leveranser beroende på vilka scenarier vi står inför. Vi nu ser nu att dessa planer hjälper oss mycket i den rådande situationen och vi arbetar dagligen med att följa upp, utvärdera, analysera och vidta möjliga och nödvändiga åtgärder när vi ser förändringar.

Vilka större hinder har ni stött på? Och vilka lösningar har ni hittat?

I dagsläget så har vi inte stött på några större hinder. Då våra tjänster handlar mycket om att ha personal på plats ute hos våra kunder så handlar väldigt mycket om hygienfrågan. Men vi har beredskapsplaner för olika scenerier som har inträffat och för vad som kan komma att inträffa. Sedan är det mycket viktigt att föra en löpande och god dialog med kunder och leverantörer, vi vill att de ska känna en trygghet i att vi kan leverera våra tjänster.

Vilka råd har ni till andra företag just nu?

Det är viktigt att vara ödmjuk i rådande situation då den slår väldigt olika på olika verksamheter. Men att ta hygienfrågan på största allvar och att hjälpa till att sprida information till alla medarbetare så att alla förstår allvaret i detta, oavsett om man är på arbetet, jobbar hemifrån eller hur man agerar på sin fritid.

Att löpande ha en dialog med leverantörer och kunder som på ett eller annat sätt kan bli drabbade av problem som kan uppstå under rådande omständigheter. Dialogen här får inte underskattas och det finns lösningar för många problem som kan uppstå. Sedan har Rapid valt att fortsätta med alla utvecklingsprojekt för vi vet att det kommer en morgondag också. Även i tider som dessa måste man lyfta blicken framåt.

Maria Khorsand, VD SOS Alarm

SOS Alarm hanterar larm och koordinerar hjälpresurser vid olyckor, kriser och störningar. På uppdrag av svenska staten ansvarar företaget för nödnumret 112 och har en central roll i samhällets krisberedskap. Vi hanterar även olika typer av säkerhets- och jourtjänster för våra kunders räkning. Med tillgång till lägesbilder, information och avancerad teknik kan SOS Alarm erbjuda ett tjänsteutbud och ett helhetsperspektiv inom larmhantering.

Hur ser er vardag ut just nu?

Vårt jobb är att alltid finnas till hands och att vara som allra bäst i krissituationer. Vi är en viktig del av vårdkedjan och hanterar nu larm med misstänkta covid-19-fall dagligen. Våra SOS-operatörer gör hela tiden svåra bedömningar om vilken hjälp som behövs, både för människor med infektionssymptom och för alla dem som drabbas av någonting annat akut. Vi fortsätter också att leverera våra säkerhets- och jourtjänster, som till exempel automatlarm, krisjourer och person- och trygghetslarm, till våra kunder.

Vår krisberedskapsavdelning följer utvecklingen i samhället minut för minut. Vi gör lägesbilder, hanterar samverkanskonferenser mellan myndigheter och skickar ut VMA och samhällsinformation. Just verifierad information är oerhört viktigt under kriser och vi jobbar nu aktivt för att sprida sådan. Vi ansvarar även för informationsnumret 11313 dit allmänheten kan vända sig om man har frågor om coronaviruset.

Hur gör ni för att kunna klara er dagliga verksamhet? Vilka åtgärder har ni vidtagit? 

Sedan den 29 februari har vi aktiverat vår stabsfunktion. Staben följer utvecklingen och tar beslut om åtgärder utifrån utvecklingen i Sverige och omvärlden. Våra medarbetare är det viktigaste vi har och vi försöker skydda dem från smittspridningen så gott vi kan, till exempel genom restriktioner för tjänsteresor och nya hårda regler för vilka som får vistas i våra lokaler. De medarbetare som kan jobbar hemifrån. Vi har även planering för att klara ett större personalbortfall. Vi behöver även ta höjd för att klara av ett ökat tryck på våra säkerhets- och jourtjänster då erfarenhet från tidigare samhällskriser har inneburit en hög belastning på hela SOS Alarms samlade tjänsteutbud.

Vilka större hinder har ni stött på? Och vilka lösningar har ni hittat? 

På några månader har vi fått en situation som ingen kunde förutse och utvecklingen går snabbt. En av de stora utmaningarna är att snabbt kunna ställa om verksamheten till den nya verkligheten. Planering för olika scenarier är helt avgörande när man inte vet exakt hur framtiden kommer att se ut. Vi har dock omfattande träning i just stabsarbete vid krissituationer.

Vilka råd har ni till andra företag just nu?

Att ha ett synligt ledarskap och bra dialog med alla medarbetare för att skapa trygghet. Man behöver också ta hänsyn till att medarbetare hanterar oro och kris på olika sätt och därför möta dem personligen. Återigen är planering för olika scenarier helt avgörande för att klara uppdraget i en oviss framtid.

Richard Larsson, Head of SOC Nordics Stanley

I mer än sextio år har Stanley arbetat för att skapa säkra miljöer för våra uppdragsgivare. Vi har upplevt hur behoven förändrats och genom att noga lyssna på våra kunder har vi alltid kunnat ligga i framkant för att möta deras ofta unika säkerhetsbehov. Våra kunder finns i alla sektorer, i alla storlekar samt inom alla områden och vår kompetens sträcker sig från design och installation till service och support av de senaste säkerhetslösningarna. Navet för våra tjänster är vårt Säkerhetscenter – där vi säkerställer våra kunders verksamhet dygnet runt, året runt. Med våra säkra och effektiva fjärrtjänster utför vi snabba åtgärder som kostnadseffektiv ökar våra kunders säkerhet. Vårt Säkerhetscenter är så mycket mer än bara en larmcentral, det är även vår kundtjänst, vår krisjoursverksamhet och vår kameracentral m.m.

Hur ser er vardag ut just nu?

Vår vardag fungerar mycket väl idag men så klart med starka inslag av kontroll- och skötselrutiner för att minimera smitta till det yttersta. Vi arbetar tätt och håller dialog med våra medarbetare och leverantörer för att minimera kundpåverkan. Hittills har virusutbrottet inte påverkat vår leverans och det dagliga arbetet. Vi följer noga utvecklingen och arbetar förebyggande för att begränsa möjlig spridning och de konsekvenser detta kan få för våra kunder.

Hur gör ni för att kunna klara er dagliga verksamhet? Vilka åtgärder har ni vidtagit? 

Våra ägare Stanley Black & Decker’s globala kristeam samarbetar med WHO och följer deras rekommendationer från både internationella och nationella hälsomyndigheter. Vi från vår sida följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Vi har genomfört och förberett ett antal åtgärder för att möta det nuvarande läget. Det handlar tex om åtgärder så som besöksförbud på våra larmcentraler, utbildning av fler operatörer att kunna sätta in i reserv, utökade städ och hygienrutiner samt utökade karantänrutiner.

Vi har även möjlighet att lastbalansera larmövervakningen med vårt eget redundanta Säkerhetscenter i Oslo som också har en certifiering enligt SSF 136:5 och därmed arbetar med samma system, krav, processer och utbildning som vi gör på vår SOC i Stockholm.

Vilka större hinder har ni stött på? Och vilka lösningar har ni hittat? 

I dagsläget har vi inte stött på några större hinder mer än att vissa kunder har stängt sina lokaler för besök men eftersom vi har väl utvecklade fjärrtjänster på vårt Säkerhetscenter så klarar vi mycket av den dagliga driften av våra kunders säkerhetssystem utan behov av att skicka människor till platsen, men även vår installations- och serviceverksamhet kan utföra en hel del moment via säkra fjärruppkopplingar. Vi sätter in betydande åtgärder för fortsatt effektivt arbete samt för att hålla vår personal säker. Vi har rekommenderat anställda som kan arbeta hemifrån att göra det. Om regeringsbeslut fattas om att stänga våra kontor kan du vara säker på att vi har investerat i all nödvändig utrustning och teknik för att upprätthålla säkerheten för dig, ditt företag och dina anställda.

Vilka råd har ni till andra företag just nu?

Vi rekommenderar andra företag att uppmana sina anställda som kan arbeta hemifrån att göra det, möten som kan hållas på distans bör hållas på distans, att ni som företag håller er uppdaterade och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för era anställda, kunder och partners hälsa, att ni som företag tar ert ansvar och gör er yttersta för att minska spridningen av COVID-19.

Fler nyheter